Usnesení z ČS ČRS MO Bohumín

(konané dne 26. dubna 2019)

1)  ČS schvaluje

      a) pracovní předsednictvo (Drobek, Šára)

      b) mandátovou komisi      (Štiak, Klepáč, Kryska)

      c) návrhovou komisi         (Petro, Sternadel, Kaleta D.)

      d) zprávu výboru o činnosti a stavu majetku za rok 2018

      e) účetní závěrku roku 2018, rozdělení HV

      f) plán činnosti na rok 2019

      g) rozpočet na rok 2019 jako vyrovnaný (P i V ve výši 2,25 mil. )

      h) návrh pro územní konferenci: mimořádný příspěvek do FRR v roce 2020 ve výši 200,- Kč / roční povolenku, platnou na revírech ÚS

2)  ČS neschvaluje

        a)     ---

 3)  ČS ukládá

        a) všem členům RS důsledněji postupovat při kontrolách revírů proti rybářům, kteří znečišťují

          revíry odpadky a nemají uklizené své lovné místo v souladu s RŘ

       b) všem členům MO dodržovat RŘ, neznečišťovat břehy revírů odpadky, důsledně a ihned zasahovat proti těm,

          kteří toto nerespektují (případně přivolat RS nebo Městskou policii)

       c) výboru MO pokračovat v jednáních s SPÚ ČR ve věci nákupu RCHZ  Kout do majetku MO

       d) všem členům propagovat sportovní revíry v obhospodařování MO včasným zasláním fota „zajímavých“ ulovených ryb

           na mailovou adresu MO (případně v papírové podobě)

 4)  ČS bere na vědomí

       a) splnění úkolů, vyplývajících z usnesení ČS, konané dne 27.4.2018

       b) zprávy dozorčí komise o činnosti a k účetní závěrce a návrhu rozpočtu

       c) diskusní příspěvky

 5)  ČS potvrzuje/modifikuje platnost dřívějších usnesení

       a) volbu místopředsedy jako stálého delegáta na konference ÚS

          (v případě jeho zaneprázdnění ho zastoupí jím pověřený člen výboru MO)

       b) roční příspěvek „na krmivo“ pro RCHZ ve výši 50,- Kč pro každého člena, který v daném roce odebere roční povolenku

          k  rybolovu (MP, P, MRS, CS nebo ČRS+MRS)

       c) roční příspěvek na „činnost mládeže – RT+LRU+ZU“ ve výši  50,- Kč  pro každého člena, který v daném roce odebere

          roční povolenku k rybolovu

       d) roční pracovní příspěvek ve výši 10 hodin nebo ekvivalent   80,- Kč / hod. u každého držitele

          povolenky ve věku 16-65 let  (mimo držitele průkazů ZTP, žen apod.)

       e) jednorázový vstupní peněžitý příspěvek nových členů ve stejné výši jako odpovidající pravidelný členský příspěvek

       f) poplatek za provedení přezkoušení ze znalostí nutných  pro vydaní rybářského lístku

          ve výši 100,- Kč

       g) poplatek za vystavení členského průkazu ve výši 10,- Kč

       h) slevu 50% na územní MP povolenku pro všechny členy od kalendářního roku, ve kterém dovrší 77  let věku 

          (člen nesmí mít kázeňský přestupek a musí být min. 5 let nepřetržitě členem MO)

       i) územní roční MP povolenku ZDARMA pro vyhodnocené rybáře, kteří zašlou ke zveřejnění svůj „zajímavý“ úlovek

          (viz bod 3d) usnesení) mailem do 15. prosince příslušného roku – vyhodnocení provede výbor MO na svém prosincovém

          zasedání příslušného roku a info neprodleně zveřejní ve vývěskách a na www stránkách MO

 

Bohumín, 26.4.2019                          (usnesení schváleno    JEDNOMYSLNĚ  )


podpisy členů návrhové komise:

            Jozef Petro v.r.

          Miroslav Sternadel v.r.

          Kaleta Dominik v.r.