Usnesení z ČS ČRS MO Bohumín

(konané dne 27. dubna 2018)

 

 1) ČS schvaluje

a) pracovní předsednictvo (Drobek, Šára)

b) mandátovou komisi (Štiak, Mikšík, Nawrat)

c) návrhovou komisi (Bednář, Petro, Pitař J.)

d) volební komisi (Kaplarčík, Sternadel, Meliš)

e) kooptaci p. Slavomíra Meliše do výboru MO za zemřelého p. Jana Pecháčka

f) zprávu výboru o činnosti a stavu majetku za rok 2017

g) účetní závěrku roku 2017, rozdělení HV

h) plán činnosti na rok 2018

i) rozpočet na rok 2018 jako vyrovnaný (P i V ve výši 2,3 mil. Kč)

j) postup výboru i DK ve věci vyřizování stížnosti p. Kolomazníka z roku 2017

k) návrh na zvýšení nejmenší lovné míry kapra na 45 cm

 

2) ČS neschvaluje

a) návrh na snížení počtu ponechaných vyjmenovaných druhů ryb na 35 ks / roční povolenku

 

3) ČS ukládá

a) všem členům RS důsledněji postupovat při kontrolách revírů proti rybářům, kteří znečišťují

    revíry odpadky a nemají uklizené své lovné místo v souladu s RŘ

b) všem členům MO dodržovat RŘ, neznečišťovat břehy revírů odpadky, důsledně a ihned zasahovat proti těm,

    kteří toto nerespektují (případně přivolat RS nebo Městskou policii)

c) výboru MO pokračovat v jednáních s SPÚ ČR ve věci nákupu RCHZ Farský (případně Kout)

    do majetku MO – podle vývoje situace v rámci probíhající „církevní restituce“ RCHZ Farský

d) všem členům propagovat sportovní revíry v obhospodařování MO včasným zasláním fota

    „zajímavých“ ulovených ryb na mailovou adresu MO (případně v papírové podobě)

e) výboru MO jednat s MÚ – odbor dopravy o možnosti příjezdu k Vrbické štěrkovně malými motocykly

    (změna zákazové značky na některých příjezdových cestách)

f) výboru MO jednat s VÚS o zvýšení nejmenší lovné míry kapra na 45 cm

 

4) ČS bere na vědomí

a) splnění úkolů, vyplývajících z usnesení ČS, konané dne 21.4.2017

b) zprávy dozorčí komise o činnosti a k účetní závěrce a návrhu rozpočtu

c) zdárně se rozvíjející činnost mládeže (zejména v oblasti ZU, RT a LRU)  pod vedením p. Kedziora a p. Bernatíka

d) diskusní příspěvky

 

5)  ČS potvrzuje/modifikuje platnost dřívějších usnesení

a) volbu místopředsedy jako stálého delegáta na konference ÚS

    (v případě jeho zaneprázdnění ho zastoupí jím pověřený člen výboru MO)

b) roční příspěvek „na krmivo“ pro RCHZ ve výši 50,- Kč pro každého člena,

    který v daném roce odebere roční povolenku k rybolovu (MP, P, MRS, CS nebo ČRS+MRS)

c) roční příspěvek na „činnost mládeže – RT+LRU+ZU“ ve výši 50,- Kč pro každého člena,

    který v daném roce odebere roční povolenku k rybolovu

d) roční pracovní příspěvek ve výši 10 hodin nebo ekvivalent 80,- Kč / hod u každého držitele

    povolenky ve věku 16-65 let (mimo držitele průkazů ZTP, žen apod.)

e) jednorázový vstupní peněžitý příspěvek nových členů ve stejné výši jako odpovidající pravidelný členský příspěvek

f) poplatek za provedení přezkoušení ze znalostí nutných pro vydaní rybářského lístku ve výši 100,- Kč

g) poplatek za vystavení členského průkazu ve výši 10,- Kč

h) slevu 50% na územní MP povolenku pro všechny členy od kalendářního roku,

    ve kterém dovrší 77  let věku  (člen nesmí mít kázeňský přestupek a musí být min. 5 let nepřetržitě členem MO)

i) územní roční MP povolenku ZDARMA pro 2 vyhodnocené rybáře, kteří zaslali ke zveřejnění svůj „zajímavý“ úlovek

    (viz bod 3d) usnesení) mailem do 15. prosince příslušného roku – vyhodnocení provede výbor MO

    na svém prosincovém zasedání příslušného roku a info neprodleně zveřejní ve vývěskách a na www stránkách MO

 

6) VČS volí

a) členy výboru na funkční období 2018 – 2022 (abecedně)

    Bednář Miroslav, Bernatík Radek, Drobek Kamil, Kaplarčík Svatopluk, Klepáč Petr, Meliš Slavomír,

    Mika Radovan, Mikšík Rostislav, Petro Jozef, Sala Marek, Sternadel Miroslav                                

b) členy dozorčí komise na funkční období 2018 – 2022 (abecedně)

    Hojecký Jaroslav, Šára Pavel st., Štiak Jaroslav                                         

 

Bohumín, 27.4.2018                                                      (usnesení schváleno VĚTŠINOU HLASŮ, 2 byli PROTI)

 

Podpisy členů návrhové komise:

Miroslav Bednář v.r.

Jozef Petro v.r.

Jiří Pitař v.r.