Usnesení z ČS ČRS MO Bohumín

(konané dne 21. dubna 2017)

 

1) ČS schvaluje

a) pracovní předsednictvo (Drobek, Kaplarčík, Hojecký, Klepáč)

b) mandátovou komisi (Štiak, Nawrat,Liberda)

c) návrhovou komisi (Bednář, Sternadel, Nemec)

d) zprávu výboru o činnosti a stavu majetku za rok 2016

e) účetní závěrku roku 2016, rozdělení HV

f) plán činnosti na rok 2017

g) rozpočet na rok 2017 jako vyrovnaný (P i V ve výši 1,9 mil. Kč)

h) pravidla pro volby funkcionářů v roce 2018:

    - volby veřejné

    - předsedu volí výbor ze zvolených členů

    - počet členů výboru: min 9 (podle zájmu)

    - počet členů dozorčí komise: min 3 (podle zájmu)

i) od roku 2017 použití vybraných příspěvků, původně určených „na nadzarybnění“, na činnost mládeže (RT, LRU, ZU)

 

2) ČS neschvaluje

a)      -----


3) ČS ukládá

a) všem členům RS důsledněji postupovat při kontrolách revírů proti rybářům, kteří znečišťují 

    revíry odpadky a nemají uklizené své lovné místo v souladu s RŘ

b) všem členům MO dodržovat RŘ, neznečišťovat břehy revírů odpadky, důsledně a ihned zasahovat proti těm,

    kteří toto nerespektují (případně přivolat RS nebo Městskou policii)

c) výboru MO pokračovat v jednáních s SPÚ ČR ve věci nákupu RCHZ Farský (případně Kout) do majetku MO

    – podle vývoje situace v rámci probíhající „církevní restituce“ RCHZ Farský

d) všem členům propagovat sportovní revíry v obhospodařování MO včasným zasláním fota „zajímavých“ ulovených ryb

    na mailovou adresu MO (případně v papírové podobě)

e) výboru MO sdělit na MÚ v Bohumíně požadavek rybářů na stavbu schodů přes protipovodňový val v Bohumíně-Vrbici

    – naproti bývalé samoobsluly

 

4) ČS bere na vědomí

a) splnění úkolů, vyplývajících z usnesení ČS, konané dne 22.4.2016

b) zprávy dozorčí komise o činnosti a k účetní závěrce a návrhu rozpočtu

c) zdárně se rozvíjející činnost mládeže (zejména v oblasti ZU, RT a LRU)  pod vedením p. Kedziora a p. Bernatíka

d) diskusní příspěvky

 

5) ČS potvrzuje/modifikuje platnost dřívějších usnesení

a) volbu místopředsedy jako stálého delegáta na konference ÚS (v případě jeho zaneprázdnění ho zastoupí jím pověřený člen výboru MO)

b) roční příspěvek „na krmivo“ pro RCHZ ve výši  50,- Kč pro každého člena, který v daném roce   odebere roční povolenku k rybolovu

c) roční příspěvek na „činnost mládeže – RT+LRU+ZU“ ve výši  50,- Kč  pro každého člena, který v daném roce odebere roční povolenku

    k rybolovu (náhrada příspěvku na „nadzarybnění“)

d) roční pracovní příspěvek ve výši 10 hodin nebo ekvivalent   80,- Kč / hod. u každého držitele povolenky ve věku 16-65 let

    (mimo držitele průkazů ZTP, žen apod.)

e) jednorázový vstupní peněžitý příspěvek nových členů ve stejné výši jako odpovidající pravidelný členský příspěvek

f) poplatek za provedení přezkoušení ze znalostí nutných  pro vydaní rybářského lístku ve výši 100,- Kč

g) poplatek za vystavení členského průkazu ve výši 10,- Kč

h) slevu 50% na územní MP povolenku pro všechny členy od kalendářního roku, ve kterém dovrší 77 let věku 

    (člen nesmí mít kázeňský přestupek a musí být min. 5 let nepřetržitě členem MO)

i) územní roční MP povolenku ZDARMA pro 2 vyhodnocené rybáře, kteří zaslali ke zveřejnění svůj „zajímavý“ úlovek

    (viz bod 3d) usnesení) mailem do 15. prosince příslušného roku – vyhodnocení provede výbor MO na svém prosincovém zasedání

    příslušného roku a info neprodleně zveřejní ve vývěskách a na www stránkách MO

 

Bohumín, 21.4.2017                                              (usnesení schváleno VĚTŠINOU HLASŮ, 1 se ZDRŽEL)


Podpisy členů návrhové komise:

    Ing. Miroslav Bednář v.r.

     Bc. Miroslav Sternadel v.r.

     Vladimir Nemec, v.r.