U s n e s e n í   z  Č S   Č R S   M O   B o h u m í n,  z.s.

(konané dne 22. dubna 2016)

1)   Č S  schvaluje
   
  a) pracovní předsednictvo  (Drobek, Kaplarčík, Hojecký)
  b) mandátovou komisi  (Štiak, Nawrat, Wodecki)
  c) návrhovou komisi  (Šára, Bednář, Kryska)
  d) zprávu výboru o činnosti a stavu majetku za rok 2015
  e) účetní závěrku roku 2015, rozdělení HV
  f) plán činnosti na rok 2016
  g) rozpočet na rok 2016 jako vyrovnaný (P i V ve výši 2,0 mil. Kč)

h)

použití vybraných příspěvků „na zatraktivnění revírů" v roce 2016 na nákup a vysazení L2-3
   

v poměru 1:1 do revírů Odra 1A a Odra 1B nad ZP                    

   
2)   Č S  ukládá
     
 

a)

všem členům RS důsledněji postupovat při kontrolách revírů proti rybářům,
    kteří znečišťují revíry odpadky a nemají uklizené své lovné místo v souladu s RŘ.
 

b)

všem členům MO dodržovat RŘ, neznečišťovat břehy revírů odpadky, důsledně a ihned zasahovat
 

 

proti těm, kteří toto nerespektují (případně přivolat RS nebo Městskou policii).
 

c)

výboru MO pokračovat v jednáních s SPÚ ČR ve věci nákupu RCHZ Farský (případně Kout)
 

 

do majetku MO – podle vývoje situace v rámci probíhající „církevní restituce“ RCHZ Farský
 

d)

všem členům MO propagovat sportovní revíry v obhospodařování MO včasným zasláním fota
 

 

„zajímavých“ ulovených ryb na mailovou adresu MO (případně v papírové podobě)
 

e)

výboru MO projednat s VÚS změny v popisu revíru Odra 1B s platností od 1.1.2017
 

f)

delegátovi MO na konferenci ÚS podpořit 2 variantu návrhu na doplnění FRR
     (tzn. zvýšení podílu MO o 200,- Kč)
     
3)   Č S  bere na vědomí
     
  a) splnění úkolů vyplývajících z usnesení ČS konané dne 18.4.2015
  b) zprávu dozorčí komise o činnosti, k účetní závěrce a návrhu rozpočtu
 

c)

zdárně se rozvíjející činnost mládeže (zejména v oblasti RT a LRU)
 

d)

diskusní příspěvky
     
4)   Č S potvrzuje / modifikuje platnost dřívějších usnesení
     
  a) volbu místopředsedy jako stálého delegáta na konference ÚS
    (v případě jeho zaneprázdnění ho zastoupí jím pověřený člen výboru MO)
  b) roční příspěvek na krmivo pro RCHZ ve výši 50,- Kč pro každého člena, který v daném roce
    odebere povolenku k rybolovu
  c) roční příspěvek na zatraktivnění revíru ve výši  50,- Kč pro každého člena, který v daném roce
    odebere povolenku k rybolovu – o použití rozhoduje VČS
  d) roční pracovní příspěvek ve výši 10 hodin nebo ekvivalent 80,- Kč / hod. u každého držitele
    povolenky ve věku 16-65 let (mimo držitele průkazů ZTP, žen apod.)
  e) jednorázový vstupní peněžitý příspěvek nových členů ve stejné výši jako odpovídající pravidelný


členský příspěvek
  f) poplatek za provedení přezkoušení ze znalostí nutných pro vydání rybářského lístku ve výši 100,- Kč
  g) poplatek za vystavení členského průkazu ve výši 10,-
  h) slevu 50% na územní MP povolenku pro všechny členy od kalendářního roku, ve kterém dovrší 77  let věku
    (člen nesmí mít kázeňský přestupek a musí být min. 5 let nepřetržitě členem MO)

i) od 1.1.2016 ruší první územní dětskou MP povolenku ZDARMA
    pro všechny členy do 15-ti let z prostředků MO (akce je hrazena z rozpočtu ÚS)
  j) ZDARMA územní roční MP povolenku pro 2 vyhodnocené rybáře, kteří zaslali ke zveřejnění 


svůj „zajímavý“ úlovek mailem do 15.prosince příslušného roku
    - vyhodnocení provede výbor MO na svém prosincovém zasedání příslušného roku
     a info neprodleně zveřejní ve vývěskách a na www stránkách MO

         

  Bohumín, 22.4.2016 (usnesení schváleno  JEDNOMYSLNĚ )


  Podpisy členů návrhové komise:
 

 


JUDr. Pavel Šára v.r.


Ing. Miroslav Bednář v.r.


Drahomír Kryska v.r.